Ekspertyzy pozasądowePrzestępstwa gospodarcze

Analiza akt spraw gospodarczych oraz materiałów przedprocesowych pod kątem znamion przestępstw ekonomicznych oraz innych czynów karalnych opartych co do czynności wykonawczej na podstępie i walorach intelektualnych sprawcy (oszustw, przywłaszczeń, fałszerstw, korupcji, uwikłania w pranie brudnych pieniędzy lub przestępstwa skarbowe etc.), a także symptomów sygnalizujących potencjalne działanie przestępcze lub planowane inne naruszenie interesów kontrahenta.


Przestępstwa kryminalne

Analiza materiałów przedprocesowych oraz akt spraw przestępstw kryminalnych - przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, wolności, bezpieczeństwu publicznemu oraz przestępstw terorrystycznych (terror kryminalny lub ideologiczny). Każde stadium postępowania (dochodzenie/śledztwo, postępowanie sądowe, umorzenie, wykonanie kary, wznowienie), każdy ciężar gatunkowy, włącznie ze sprawami dotyczącymi krajowej i międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Aspekty kryminologiczne, prawne, wiktymologiczne. W razie potrzeby organizacja zewnętrznych ekspertyz kryminalistycznych (laboratoryjnych) oraz licencjonowanej obsługi detektywistycznej.

Przestępstwa informacyjne - szpiegostwo gospodarcze i polityczne

Analiza materiałów przedprocesowych oraz akt spraw przestępstw wymierzonych w ochronę informacji oraz komunikacji (szpiegostwo przemysłowe, szantaż, naruszenie zabezpieczeń kryptograficznych, instalacja podsłuchów, nieuprawniony wstęp na obszary chronione etc.).


Nieuczciwa konkurencja i naruszanie praw autorskich

Analiza materiałów przedprocesowych oraz akt spraw dotyczących wszelkich naruszeń praw majątkowych oraz wolnej konkurencji rynkowej, szacowanie wartości wyrządzonych szkód. W razie potrzeby organizacja wyspecjalizowanej, licencjonowanej obsługi detektywistycznej (czynności terenowe i zabezpieczenie materiału dowodowego).


Stałe elementy analiz:


 • możliwe źródła dowodowe wraz ze wskazaniem zalecanego sposobu przeprowadzenia dowodu i prognozowanego jego skutku
 • ocena wartości dowodowej już zgromadzonych materiałów
 • zalecana optymalna stratega rozwiązania sporu uwzględniająca czynniki ekonomiczne, wizerunkowe i procesowe
 • prognozowanie zagrożeń
 • typowanie słabych punktów wersji kryminalistycznych oraz prawdopodobnych lub już realizowanych linii obrony
 • weryfikacja i ocena wiarygodności przyjętej przez organa ścigania wersji śledczej oraz jej alternatyw
 • prognozowanie prawdopodobieństwa korzystnego rozstrzygnięcia sporu


Uzupełnienie analiz:


 • pisma procesowe inicjujące postępowania sądowe lub przygotowawcze
 • odpowiednio umotywowane wnioski dowodowe
 • raporty na potrzeby wewnętrzne (objęte rygorystyczną tajemnicą zawodową) i zewnętrzne (przeznaczone do publikacji)
 • doradztwo bieżące i bezpośrednie
 • analizy strategiczne obejmujące kwestie ekonomiczne, polityczne, kryminologiczne itp.
Koszty opracowań:


Ekspertyzy i raporty pisemne, obejmujące kompleksową analizę stanu faktycznego i formalnego sprawy oraz możliwych i zalecanych dalszych działań (prawnych, dowodowych, gospodarczych) - koszt od 3000 zł do 25 000 zł.

Doradztwo okresowe i stałe - koszt od 1000 zł za dzień wykonywania czynności.


Formularz kontaktowy

Copyright © 2017 www.turalinski.pl. All rights reserved.