KSIĄŻKI

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Pełny tytuł:

Wywiad Gospodarczy i Polityczny - Podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych

(wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone)

Kup on-line egzemplarz - link do księgarni

Seria: Prawo i ekonomia
Autor - Kazimierz Turaliński
Wydawca - "Artefakt.edu.pl sp. z o.o." (ISBN 978-83-64983-01-6), Warszawa 2015,
format A5, oprawa miękka klejona, 510 stron

Książka stanowi literaturę podstawową m.in. przedmiotów: Infobrokering na Uniwersytecie Jagiellońskim, Detektywistyka na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wywiad Gospodarczy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Bestseller, wydanie I od października 2011 do stycznia 2012 na liście "Top 50" sprzedaży Empik

Podręcznik - kompendium wiedzy zawodowej z zakresu współczesnego wywiadu gospodarczego (majątkowego, konkurencyjnego) i wywiadu politycznego. Obejmuje pełen zakres materiałów niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług, ale także i do identyfikowania wrogich działań wywiadowczych oraz nielegalnego szpiegostwa przemysłowego.

Książka podzielona została na sześć części, prezentujących zarówno jasną, jak i ciemną stronę branży, wraz ze szczegółowym opisem działań legalnych i tych zdecydowanie odradzanych, o charakterze kryminalnym:

  • Wstęp do zagadnienia - obejmuje zarys definicyjny używanych pojęć, podstawowe informacje metodologiczne, a także opis motywów przyświecających rozpoznaniu operacyjnemu i wykorzystaniu osobowych źródeł informacji.
  • Biały Wywiad - 80% współczesnych informacji pozyskiwanych jest w drodze eksploracji źródeł jawnych: państwowych, prasowych oraz prywatnych. Dział zawiera opis wszystkich dostępnych w Polsce gospodarczych i politycznych baz danych, źródeł rejestrowych, osobowych i struktur organizacyjnych ze służbami policyjnymi, wojskowymi i rządem włącznie.
  • Szary Wywiad - 15% informacji pozyskiwanych jest w drodze działań o charakterze detektywistycznym: inwigilacji (obserwacji i monitoringu), infiltracji, analiz kryminalistycznych oraz działań o charakterze socjotechnicznym.
  • Czarny Wywiad - 5% wiadomości, często kluczowych, uzyskać można poprzez czynności często nielegalne, takie jak szpiegostwo przemysłowe (instalacja podsłuchów - osób, pomieszczeń i telefonów, włamania), kradzież cudzej tożsamości i parametrów biometrycznych, łamanie zabezpieczeń kryptograficznych, a także poprzez zwerbowaną w drodze szantażu lub korupcji agenturę.
  • Raport końcowy - metodyka opracowywania analiz o charakterze ekonomicznym i politycznym, a także pragmatycznych sprawozdań z zakresu pozyskanych informacji majątkowych lub dot. stwierdzonych przestępstw gospodarczych i kryminalnych.
  • Przepisy karne i cywilne - wypis oraz komentarz do najważniejszych unormowań prawnych, związanych z nielegalnym prowadzeniem czynności wywiadowczych oraz innych najczęściej popełnianych w jego toku przestępstw, w tym naruszeń tajemnicy państwowej oraz prawem chronionej tajemnicy przedsiębiorstwa.

 
Wybrane zagadnienia i podrozdziały publikacji:

Dział I: Wstęp do zagadnienia:

Pojęcie wywiadu gospodarczego i politycznego

Podstawowe pojęcia, Przedmiot rozpoznania, Optymalne cechy wywiadowcy i analityka, Polskie instytucje państwowe realizujące czynności tematycznie pokrywające się z wywiadem komercyjnym

Motywy rozpoznawania podmiotów gospodarczych

Motywy finansowe, Motywy polityczne, Motywy deliktowe – terroryzm, przestępczość gospodarcza, szpiegostwo przemysłowe i sabotaż

Motywy ukrywania informacji o podmiotach gospodarczych

Utrudnienie egzekucji komorniczej, Przeciwdziałanie analizie konkurencyjnej, Zafałszowany wizerunek marketingowy, Przygotowanie do popełnienia przestępstwa gospodarczego lub podatkowego, Kreacja spójnego wizerunku politycznego, Motywy osobiste

Osobowe źródła informacji

Wspólny wróg, Sprzedaż informacji, Materiały kompromitujące, Materiały obciążające, Wiarygodność pozyskanych informacji


Dział II: Biały wywiad – Kurs podstawowy

Powszechnie dostępne rejestry państwowe m.in.:

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i księgi wieczyste

Rejestry pojazdów: lądowych, wodnych i statków powietrznych

Powszechnie dostępne prywatne źródła informacji

Spisy abonentów telefonicznych, spisy teleadresowe

Jawne informacje reklamowe podmiotów gospodarczych

Prasówka i internet

Giełdy długów i biura informacji gospodarczej

Powszechnie dostępne źródła informacji politycznej m.in.:

Rejestry państwowe, Ewidencja Partii Politycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Archiwa Sejmu RP, Lobbing i wysłuchanie publiczne, Archiwa Senatu RP

Publikacje ministerstw, urzędów centralnych i samorządów oraz jednostek podległych i sądów

Struktury organizacyjne i kadrowe urzędów, Stan majątkowy, Preferencje przetargowe, Oświadczenia majątkowe

Szacowanie sektorów strategicznych państwa

Formacje militarne i policyjne - Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Policja, Straż Graniczna i bezpieczeństwo obiektów państwowych

Identyfikacja czynników makroekonomicznych - czynniki polskie i globalne:

Dane identyfikacyjne, Geografia, Demografia, Ustrój polityczny i rząd, Gospodarka, Komunikacja, Transport, Wojsko, Sprawy międzynarodowe

Źródła partyjne i okołopartyjne

Identyfikacja członków struktur partyjnych

Majątek i źródła finansowania partii politycznych

Działania bezpośrednie

Wizja lokalna, Kontakt bezpośredni, Rzecznicy prasowi, Posiedzenia partyjne i organów władzy państwowej

 

Dział III: Szary wywiad – Kurs średnio zaawansowany

Wstęp do inwigilacji

Wywiad środowiskowy, Kontakt z osobami trzecimi, Kadry i struktury organizacyjne, Pozyskiwanie materialnych źródeł informacji

Analizy kryminalistyczne, zabezpieczanie dowodów

Wiedza operacyjna a tzw. przełożenie dowodowe, Dokumentacja wizji lokalnej, Ekspertyzy fizyko-chemiczne, Informatyka śledcza, Dowody z dokumentów, Fonoskopia

Obserwacja i monitoring

Niejawna obserwacja osób, Obserwacja statyczna, Obserwacja dynamiczna, Dobór pojazdów, Niejawna obserwacja pojazdów, Niejawna obserwacja miejsc

Infiltracja

Uwarunkowania środowiskowe

Legenda „miękka” kontakt on-line

Legenda „miękka” kontakt osobisty

Legenda „twarda” kontakt on-line

Dobór tożsamości

Wirtualny twór

 

Sieć powiązań

Dodatkowe czynniki uwiarygodniające

Wykorzystanie wirtualnej tożsamości

Legenda „twarda” - kontakt osobisty

Infiltracja środowiska z „drugiego kręgu”

Metoda komórkowa

Socjotechnika, „ciasteczka” i „czasy prohibicji”

 

Dział IV: Czarny wywiad – Kurs zaawansowany

Szpiegostwo przemysłowe

Charakter nielegalnie pozyskiwanych informacji

Podsłuch pomieszczeń i osób

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – radiowe

Odbiorniki radiowe

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne – GSM

Urządzenia podsłuchowe stacjonarne magazynujące

 

 

Lokalizacja urządzeń podsłuchowych stacjonarnych

Urządzenia podsłuchowe mobilne

Podsłuch telefonów

Telefony stacjonarne

Telefony komórkowe

Penetracja chronionych obiektów i wywoływanie zdarzeń nadzwyczajnych

Niedozwolone przedmioty

Przełamywanie systemów kontroli dostępu

Zaawansowana kradzież tożsamości

Pozyskanie cudzych danych osobowych, Kradzież wirtualnej tożsamości, Kradzież parametrów biometrycznych, Kradzież i blokada numeru telefonu komórkowego, Infiltracja z wykorzystaniem sfałszowanych dokumentów i uniformów

Przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych i informatycznych

Kradzież haseł – fizyczny dostęp do komputera

Kradzież haseł i danych – on-line

Phishing, Sniffing

Exploity, trojany i rootkity

Nieautoryzowany dostęp do komputera

Wyszukiwanie ukrytych plików – omijanie prostych działań kontrwywiadowczych

Kradzież archiwów pocztowych

Podsłuch sprzętowy i software'owy komputera

Odczyt plików skasowanych

Odczyt uszkodzonych nośników

Łamanie haseł i kradzież korespondencji elektronicznej

 

Działania konfrontacyjne

Nielegalny nacisk na osoby (szantaż), Krąg rodzinny, Krąg zawodowy i polityczny, Korupcja i prowokacja, Wywiad w wykonaniu służb specjalnych

 

Dział V: Raport końcowy

Analizy końcowe

Wstępna wycena majątku, Analiza powiązań kapitałowych i osobowych, Analiza potencjału produkcyjnego, Analizy ekonomiczne, polityczne i prawne

Forma raportu

Raport majątkowy, Analiza – polityczna lub ekonomiczna, Analiza Hipotez Alternatywnych, Wywiad konkurencyjny, Wywiad identyfikujący działania kryminalne

Dział VI: Unormowania prawne - karne i cywilne

Penalizacja czynów związanych z realizacją wywiadu gospodarczego i politycznego, odpowiedzialność odszkodowawcza

Kodeks Karny

Kodeks Cywilny

Kodeks Wykroczeń

Ustawa Prawo Autorskie

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Ustawa o usługach detektywistycznych

Ordynacja Podatkowa

Prawo Bankowe

Prawo Własności Przemysłowej

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


Wydawnictwo Artefakt.edu.pl

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85 lok. 21
02-001 Warszawa

Kancelaria TALIONIS

Kontakt w sprawie usług prawno-ekonomicznych:

  Kancelaria
  TALIONIS

adres e-mail: biuro@kancelariatalionis.pl

tel. (32) 431 07 43
fax (32) 431 07 47

adres biura:
ul. Jana Kochanowskiego 18/9
40-035 Katowice

adres korespondencyjny i rejestrowy:
ul. Św. Jana 11/4
40-012 Katowice

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

Więcej na poruszone tematy przeczytać możesz w książkach autorstwa Kazimierza Turalińskiego:

 

x