Samobójstwa

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Samobójstwa - analizy kryminalistyczne

  • ocena rzetelności działań podjętych przez organa ścigania i prawidłowości wniosków wyciągniętych z zabezpieczonego materiału dowodowego
  • wskazywanie nowych, dotąd niewykorzystanych w sprawie źródeł dowodowych
  • ocena prawdopodobieństwa maskowania zabójstwa upozorowanym samobójstwem
  • pomoc przy wznawianiu postępowań przygotowawczych i zaskarżanie postanowień prokuratorskich

Formy udzielanego wsparcia:

Ekspertyzy i raporty pisemne, obejmujące kompleksową analizę stanu faktycznego i formalnego sprawy oraz możliwych i zalecanych dalszych działań (prawnych i dowodowych - wniosków dowodowych kierowanych do prokuratury lub prywatnych ekspertyz kryminalistycznych) - koszt od 3000 zł do 10 000 zł.

Pisma procesowe - umotywowane wnioski dowodowe, zaskarżanie postanowień o umorzeniu postępowania, inne pisma właściwe dla charakteru sprawy - koszt od 500 zł za pismo

Doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zabójstwa lub innego - obejmujące kompleksową analizę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz analizę prawną - koszt od 3500 zł do 10 000 zł.

Doradztwo, bieżące konsultacje i nadzór postępowań - koszt od 800 zł za dzień pracy.

Działania o charakterze detektywistycznym (wykonanie przez licencjonowanych detektywów), właściwe dla charakteru problemu - wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie.

Wstępne analizy przekazywanych materiałów (w tym materiałów w formie elektronicznej) dokonywane są odpłatnie.


 

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminima- lizuję jego skutki. Wraz z moimi współ- pracownikami - głównie byłymi funkcjo- nariuszami służb państwowych - zape- wnię profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z prze- stępczością zorganizowaną lub między- narodową, czy wyjaśnianiem powa- żnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński

Kontakt w sprawie wydawnictw książkowych:

  Wydawnictwo prawno-ekonomiczne
  ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.

adres e-mail: biuro@artefakt.edu.pl

tel. kom. 537-271-291
tel.(22) 270-10-75
fax (22) 257-82-32

adres korespondencyjny:
Al. Solidarności 115 lok.2
00-140 Warszawa

Słowo do klientów

Podobno zawsze wybierać trzeba mniejsze zło, a większe… zachowywać na czarną godzinę. Ja uważam, że z każdej sytuacji jest dobre wyjście, sęk tylko w tym, by szukając do niego drogi nie zabłądzić jeszcze bardziej. Jeśli masz kłopot i nie znajdziesz jego rozwiązania w moich publikacjach – napisz. Spróbuję Ci pomóc w jego rozwiązaniu lub zminimalizuję jego skutki. Wraz z moimi współpracownikami - głównie byłymi funkcjonariuszami służb państwowych - zapewnić mogę profesjonalną obsługę problemów z zakresu bezpieczeństwa biznesu, nie wykluczając spraw związanych z przestępczością zorganizowaną lub międzynarodową, czy wykrywaniem sprawców poważnych zbrodni - w tym zabójstw.

Kazimierz Turaliński